slide

Hồ sơ thành lập công ty gồm những gì?

Bạn muốn thành lập doanh nghiệp nhưng không biết hồ sơ thành lập doanh nghiệp gồm những gì? Nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp ở đâu? Hãy liên hệ ngay với Luật sư doanh nghiệp của chúng tôi để được tư vấn và hướng dẫn thủ tục thành lập doanh nghiệp

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp phụ thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp mà khách hàng dự định đăng ký hoạt động, luật sư doanh nghiệp sẽ hướng dẫn khách hàng như sau:

 

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân

 • Giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp tư nhân theo mẫu
 • Bản sao chứng thực chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu của chủ doanh nghiệp tư nhân

 

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp của công ty hợp danh

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty hợp danh
 • Điều lệ công ty công ty hợp danh
 • Danh sách thành viên công ty hợp danh
 • Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên công ty hợp danh
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

 

thủ tục thành lập công ty

 

 

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp Công ty TNHH 1 thành viên

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp công ty TNHH 1 thành viên bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp thành lập Công ty 1 thành viên
 • Điều lệ Công ty TNHH 1 thành viên
 • Bản sao chứng thực Giấy chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước/hộ chiếu của cá nhân là chủ sở hữu công ty
 • Biên bản họp, quyết định thành lập công ty TNHH 1 thành viên và danh sách người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu kèm theo bản sao chứng thực chứng minh thư nhân dân trong trường hợp chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên là pháp nhân
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Việt Nam

 

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp Công ty TNHH 2 thành viên
 • Điều lệ doanh nghiệp công ty TNHH 2 thành viên
 • Danh sách thành viên góp vốn Công ty TNHH 2 thành viên
 • Bản sao chứng thực Giấy chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước/hộ chiếu của thành viên góp vốn công ty
 • Biên bản họp, quyết định góp vốn thành lập Công ty TNHH 2 thành viên và danh sách người đại diện theo ủy quyền pháp nhân góp vốn kèm theo bản sao chứng thực chứng minh thư nhân dân trong trường hợp thành viên góp vốn là pháp nhân.
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư

thủ tục thành lập công ty

 

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp Công ty cổ phần

 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp Công ty cổ phần
 • Điều lệ Công ty cổ phần được soạn thảo và ký bởi cổ đông công ty
 • Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần
 • Bản sao chứng thực Giấy chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước/hộ chiếu của cổ đông góp vốn
 • Biên bản họp, quyết định góp vốn thành lập Công ty cổ phần và danh sách người đại diện theo ủy quyền pháp nhân góp vốn kèm theo bản sao chứng thực chứng minh thư nhân dân trong trường hợp cổ đông góp vốn là pháp nhân.
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư

 

Số lượng hồ sơ thành lập doanh nghiệp

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được doanh nghiệp ủy quyền nộp 01 bộ hồ sơ khi thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp

Cơ quan đăng ký kinh doanh không được yêu cầu người thành lập doanh nghiệp hoặc người được doanh nghiệp ủy quyền nộp thêm hồ sơ hoặc giấy tờ khác ngoài các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

 

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thành lập doanh nghiệp

Theo quy định của Luật doanh nghiệp cơ quan tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở chính.

 

Thủ tục nộp hồ sơ và xử lý hồ sơ thành lập doanh nghiệp

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi:

 • Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định này;
 • Tên doanh nghiệp đã được điền vào Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Có địa chỉ liên lạc của người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;
 • Đã nộp phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

Sau khi trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh nhập đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và tải các văn bản trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sau khi được số hóa vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

 

Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Phòng Đăng ký kinh doanh ghi toàn bộ yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với mỗi một bộ hồ sơ do doanh nghiệp nộp trong một Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Nếu quá thời hạn trên mà không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hoặc không được thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thì người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo

Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc cá nhân/tổ chức được người đại diện theo pháp luật Công ty ủy quyền có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư tỉnh/thành phố nơi công ty đăng ký trụ sở chính.

Phòng đăng ký kinh doanh có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho công ty (trong trường hợp hồ sơ hợp lệ) hoặc ra thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung.

 

thủ tục thành lập công ty

 

 

Mọi chi tiết xin liên hệ với Công Ty TNHH Bản Quyền để được tư vấn cụ thể hơn:

CÔNG TY TNHH BẢN QUYỀN

Địa chỉ: Số 190 Bạch Đằng Phường 24, Quận Bình Thạnh, Tp, HCM.

Điện thoại: (08) 224 294 79 – (08) 224 294 99

Hotline: (08) 626 11 999 – (08) 626 33 999

Di động/ zalo: 090 234 9252

Mail: info@congtybanquyen.com

dnbtdev