slide

Biểu mẫu

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp là một văn bản mà tổ chức, cá nhân khai đầy đủ các thông tin theo quy định của pháp luật gửi tới Cục Sở Hữu Trí Tuệ

Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp là một văn bản mà tổ chức, cá nhân khai đầy đủ các thông tin theo quy định của pháp luật gửi tới Cục Sở Hữu Trí Tuệ với mục đích để được xem xét và cấp bằng độc quyền về kiểu dáng công nghiệp. Mẫu tờ khai nêu rõ thông tin của chủ đơn, nội dung đăng ký... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu tờ khai tại đây.

tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp

dnbtdev